Information in Polish

Rozwój obszarów wiejskich został uznany przez Unię Europejską za znaczący segment europejskiego rozwoju gospodarczego w XXI wieku, o czym świadczą założenia kilku programów finansujących zintegrowane działania na rzecz ich lepszej przyszłości. Istnieje powszechn zgoda co do tego, że jest to zazwyczaj zadanie bardzo trudne, którego realizacja wymaga wsparcia i animacji, szczególnie w mnie rozwiniętych albo dostępnych regionach Europy.

 

O roli “wiejskich animatorów” dla ekonomicznej, społecznej i kulturalnej stymulacj rozwoju obszarów wiejskich przez wydobywanie ukrytego potencjału z osób i organizacji na nich funkcjonujących, słyszy się jednak tylko same frazesy. Europejska Akademia Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Euracademy Association ) przez ostatnie dziesięć lat dawała wyra znaczeniu jakie przywiązuje do animacji na obszarach wiejskich, organizując doroczne szkoły letnie dla “zarządzających i zainteresowanych ” różnymi aspektami ich rozwoju; uruchomiając serię publikacji wskazujących na jej wielo-dyscyplinarny i wielo- funkcyjny charakter; jak również wskazujące na znaczenie tego procesu, usprawiedliwiające przekształcenie w profesję. Zawód animatora rozwoju obszarów wiejskich, wymaga jednakże odpowiednich kwalifikacji, ludzi z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami: w ramach projektu EMRA osiem uniwersytetów z całej Europy i Stowarzyszenie Euracademy postanowiły połączyć siły aby ten cel urzeczywistnić.

 

Celem projektu EMRA jest stworzenie nowego, interdyscyplinarnego, europejskiego programu studiów magisterskich, w zamiarze bezpośredniego wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, przez wypracowanie treści koniecznej podbudowy edukacyjnej, wykreowanie modelu kompetencji i konsolidacji kwalifikacji zawodowych, niezbędnych w profesji animatora zrównoważonego rozwoju obszaró wiejskich.

 

ADRESACI

Projekt EMRA jest adresowany do absolwentów studiów licencjackich lub innych studiów pierwszego stopnia w zakresie nauk humanistycznych i społecznyc (socjologii, ekonomii, politologii, psychologii, społecznej, pedagogiki itd.), a także geografii, agronomii, planowania przestrzennego, ekonomii i zarządzania, nauk technicznych itp., jak również do ludzi już od jakiegoś czasu funkcjonujących zawodowo w tych dziedzinach; mających zamiar pracować na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

Projekt EMRA oferuje :

 • Edukację metodą nauczania na odległość i metodą udostępniania dobrych praktyk, podczas międzynarodowych warsztatów i seminarium magisterskiego, realizowanych w formie bezpośrednich spotkań studentów z wykładowcami.
 • Nauczanie w języku angielskim, celem umożliwienia studiowania zainteresowanym z wszystkich krajów europejskich.
 • Studia na poziomie magisterskim , przygotowane i realizowane wspólnie przez konsorcjum złożone z ośmiu uniwersytetów.
 • Program złożony z przedmiotów kanonicznych oraz ośmiu modułów specjalistycznych ( z których student wybiera sześć konstruując w ten sposób własną ścieżkę edukacyjną) nawiązujących do najbardziej aktualnych problemów rozwoju obszarów wiejskich, szeroko omawianych w ośmiu Przewodnikach tematycznych, przygotowanych i opublikowanych przez Stowarzyszenie Euracademy. W ramach tych ośmiu modułów podejmuje się zagadnienia:

 1. zrównoważonego rolnictwa;
 2. kapitału humanistycznego i społecznego oraz społeczeństwa dobrobytu;
 3. planowania przestrzennego i zarządzania środowiskiem;
 4. rozwoju kultury;
 5. zrównoważonej turystyki wiejskiej;
 6. innowacji i polityki rozwoju na obszarach wiejskich;
 7. edukacji i edukacji około życiowej dla rozwoju obszarów wiejskich;
 8. dywersyfikacji źródeł dochodów na obszarach wiejskich.

 • Udostępnianie modułów na zasadzie jeden moduł realizuje jeden z uniwersytetów uczestniczących w projekcie, odpowiedzialny również za jego akredytację; akredytacją łączną i wydaniem dyplomu zajmuje się Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Realizację programu w ciągu czterech semestrów. W czasie pierwszego planuje się realizację przedmiotów kanonicznych. Semestr drugi i trzeci poświęcony zostanie sześciu modułom specjalistycznym – trzem w każdym semestrze. W trakcie semestru czwartego przygotowywana będzie praca magisterska. Pomiędzy semestrami drugim i trzecim planuje się 10 – dniowe warsztaty dla wszystkic studentów. W trakcie semestru drugiego i trzeciego studentów zostanie nałożony obowiązek odbycia praktyk zawodowych w instytucjach wskazanych przez prowadzących studia, mających na celu zebranie doświadczeń, pomocnych również w przygotowaniu pracy magisterskiej.
 • Skompletowanie materiałów niezbędnych w procesie edukacyjnym w formie biblioteki elektronicznej i ich udostępnianie studentom drogą internetową.

KONSULTACJE I DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Zespół realizacyjny projektu EMRA , w fazie przygotowywania programu studiów oraz treści nauczania, podejmuje szereg badań, konsultacji i działań o charakterz promocyjnym, mających na celu zapewnienie pomyślnej implementacji planowanym studiom magisterskim; obejmujących:

 • Przestudiowanie i zinwentaryzowanie programów wszystkich studiów magisterskich, oferowanych na uniwersytetach europejskich, powiązanych z problematyką rozwoju obszarów wiejskich, w tym szczególnie modułów specjalistycznych studiów EMRA.
 • Spotkanie robocze w ostatnich tygodniach roku 2010, mające na celu przedyskutowanie założeń, programu oraz metod realizacji studiów EMRA, w możliwie szerokim gronie przedstawicieli europejskich środowisk akademickich.
 • Międzynarodową konferencję w połowie roku 2012, wspomagającą wprowadzenie studiów EMRA w przestrzeń publiczną oraz upowszechnienie rezultatów projektu.
 • Publikację akademickiego przewodnika studiów EMRA, zawierającego ich szczegółowy program, zasady kredytowania, warunki przyjęcia i inne niezbędne regulacje.

ZESPÓŁ REALIZACYJNY PROJEKTU EMRA

Strona internetowa projektu EMRA : www. rural-animator.eu

Implementacja projekt EMRA do września roku 2012 jest współfinansowana ze środków programu Erasmus.